NỘI QUY CÂU LẠC BỘ “QUẢN LÝ NGHIỆP”
16 Tháng Bảy, 2023

ĐƠN XIN GIA NHẬP CLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

                                                                 Hải Dương, ngày…..tháng…..năm 2014

 ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm “Câu lạc bộ Quản Lý Nghiệp”.

Tên tôi là: …………………………………………………………….. Nam/Nữ: ……………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………………………………………….

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………

Cơ quan/trường lớp: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

Email:……………………………………….. Facebook: ……………………………………..

Lý do tham gia Câu lạc bộ:  ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

       Tôi hoàn toàn tự nguyện tham gia và hứa chấp hành mọi nội quy, qui định chung của CLB. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiệt tình tham gia các hoạt động, tích cực xây dựng Câu lạc bộ ngày càng thêm vững mạnh, có uy tín và phát triển rộng khắp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

NGUYỄN VĂN A