16 Tháng Bảy, 2023

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ “QUẢN LÝ NGHIỆP”

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ “QUẢN LÝ NGHIỆP” 1.Dự 1 buổi đào tạo về Quản Lý Nghiệp, buổi đào tạo Tâm Thái. 2.Có cuốn sách Quản […]
16 Tháng Bảy, 2023

ĐƠN XIN GIA NHẬP CLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-                                                                  Hải Dương, ngày…..tháng…..năm 2014  ĐƠN XIN GIA NHẬP […]